All posts by spellcrow

(ARGATORIA) First four races

Meet first four races that you can command in the Argatoria wargame. Each of them has its own unique abilities and access to special units. Armies have different organisational schemes, which is why Arox and Sorgax will be completely different. Similarly with Dirandis and Vaendral, so it is worth considering well which army you will command in the endless fields of Argatoria.


Oto pierwsze cztery rasy, którymi możecie dowodzić w grze bitewnej Argatoria. Każda z nich posiada swoje niezwykłe zdolności oraz dostęp do jednostek unikalnych. Armie posiadają różne schematy organizacyjne, dlatego Arox i Sorgax będą zupełnie inne. Podobnie jest z Dirandis i Vaendral, dlatego warto dobrze przemyśleć, którą z armii będziecie dowodzić na bezkresnych polach Argatorii.

(ARGATORIA) Further tests

During the weekend, we hosted Miloš and Ignacy from The Node, who tested the Argatoria rules. Another version of the rules was tested with the dynamic activation of units, a new test of Cold Blood and an extraordinary fall back solution. There were many interesting conversations and we definitely have to do such meetings more often.

Last week was almost all about working on the rules! That’s why anyone who volunteered for testing will receive a PDF file this week.


W weekend gościliśmy Miloša oraz Ignacego z portalu The Node, którzy testowali zasady do gry Argatoria. Testowana była kolejna odsłona zasad z dynamiczną aktywacją jednostek, nowym testem Zimnej Krwii oraz nietuzinkowym rozwiązaniem ucieczki. Było wiele ciekawych rozmów i zdecydowanie takie spotkania musimy robić częściej.

Ostatni tydzień prawie w całości poświęciliśmy na prace przy zasadach. Dlatego każdy, kto zgłosił się do testów, otrzyma w tym tygodniu plik PDF.

(UMBRA TURRIS) Changes in cards layout

On Friday, June 21, the new Quest supplement will go on sale! 
You will find there 18 Adventures Cards and a set of Hidden and Death counters. The cards have gained a new look on both sides, referring to the packaging. The back of the cards is now largely red, thanks to which it clearly stands out from the emerald Item Cards and brown Terrain Cards.

W piątek 21 czerwca trafi do sprzedaży nowy dodatek Quest. Znajdziecie w nim 18 Kart Przygód oraz komplet znaczników ukrycia i śmierci. Karty zyskały nowy wygląd z obu stron, nawiązując do opakowania. Tył kart jest teraz w dużej mierze czerwony, dzięki czemu wyraźnie odróżni się od szmaragdowych Kart Przedmiotów oraz brązowych Kart Terenów.

(UMBRA TURRIS) Packaging new supplements

The great packaging of UT supplements has just started! In the picture you can see: Magic, Terrain and Quest. Each of them contains cards and special add-ons like minis or counters. You can already purchase the Magic add-on here. The premiere of Quest is scheduled for June 21.  July 5 – premiere of the Terrain supplement.  July 19 – premiere of the Haunted Moor supplement. August 9 is the probable release date of Strange Lands, but due to the summer break in the printing house, this date may change slightly. We encourage all clubs to write to us – we have special sets for you that will help you quickly learn the game and see the miniatures!


Właśnie ruszyło wielkie pakowanie dodatków do UT! Na obrazku widzicie: Magic, Terrain oraz Quest. Każdy z nich zawiera karty oraz specjalne dodatki do gry jak figurki lub znaczniki. Dodatek Magic możecie już zakupić tutaj. Premiera dodatku Quest jest planowana na 21 czerwca. 5 lipca premiera dodatku Terrain. 19 lipca premiera dodatku Haunted Moor. 9 sierpnia to prawdopodobna data premiery dodatku Strange Lands, ale ze względu na przerwę wakacyjną w drukarni, data ta może ulec lekkiej zmianie. Zachęcamy wszystkie kluby, by pisały do nas – mamy dla Was specjalne zestawy, które pomogą Wam szybko poznać grę i zobaczyć figurki!

(UMBRA TURRIS) Meeting in Dębowa Tarcza Wargaming Club

On Sunday, we visited Dębowa Tarcza Wargaming Club in Warsaw. We met many interesting people, we saw wonderful terrains and we played a skirmish in Umbra Turris. The Battle Square terrain card has been drawn, so we had one Loot. Halfling from the Pilgrims of Darkness party got there and, as a result of Loot Test, he came into possession of an interesting card. From that moment the fight was really fierce! Despite the quest with Vestal and Little Buddy, the skirmish ended spectacularly. Orc Headhunter performed the Precision Strike. As a result, he was able to deal a Critical Strike. The Headhunter’s rule is that if he brings the enemy to 0 Wounds, the opponent must immediately perform the Panic Test. With two 1s Emissaries of Tykatrion couldn’t make it. They ran far, far away, and the Pilgrims of Darkness celebrated until midnight. It was a great meeting, so we invite you to visit Dębowa Tarcza as well!

Klub Dębowa Tarcza
Staromiejski Dom Kultury
Rynek Starego Miasta 2
01-001 Warsaw
Poland

Their website: Dębowa Tarcza


W niedzielę odwiedziliśmy warszawski klub gier bitewnych Dębowa Tarcza. Poznaliśmy wiele ciekawych osób, zobaczyliśmy wspaniałe makiety i rozegraliśmy zażartą potyczkę w Umbra Turris. Wylosowała nam się karta terenu Bitewny Plac, więc mieliśmy jedno znalezisko. Niziołek z bandy Pielgrzymów Ciemności dotarł tam i drużyna weszła w posiadanie ciekawej karty. Dalej była już ostra walka. Pomimo questu z Westalką i Pupilem bitwa skończyła się spektakularnie. Ork Łowca Głów wykonał Atak Precyzyjny. W jego wyniku udało mu się zadać Cios Krytyczny. Zasada Łowcy Głów brzmi, że jeśli sprowadzi on wroga do 0 Witalności, przeciwnik musi natychmiast wykonać Test Paniki. Tego nie udało się Emisariuszom z Tykatrionu. Uciekali że hej, a Pielgrzymi Ciemności świętowali do północy. To było świetne spotkanie, dlatego zapraszamy i Was do odwiedzania Dębowej Tarczy!

Klub Dębowa Tarcza
Staromiejski Dom Kultury

Rynek Starego Miasta 2
01-001 Warszawa

Strona klubu: Dębowa Tarcza

(UMBRA TURRIS) Event – ‘Mystical Knowledge’

We invite you on the Umbra Turris meeting that we called ‘Mystical Knowledge’. If you’re not from Poland, for more information please write to us: spellcrow@umbraturris.com.

The event will allow you to:

 • Learn how to play or just fight if you already know the rules of the game;
 • See how the new ‘Magic’ supplement looks and what’s inside;
 • See the fantastic greens from Raffaele Stumpo that he did for the Umbra Turris universe!
 • Meet other gamers and talk about Umbra Turris;
 • Each member of the event will receive a colourful map of the Umbra Turris world!

When?
June 21 (Friday night);
Meet us at 5 PM (feel free to arrive by 9 PM). We’ll still be there, so even if you come for an hour, that will be great!

Where?
Paradox Cafe
ul. Anielewicza 2
Warsaw, Poland

Free entry!


In July we will invite you to the meeting ‘Fantastic Places’, where you will explore the UT Terrain Cards and terrain pieces.

More info soon!


Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na spotkanie z grą Umbra Turris pod tytułem “Mistyczna Wiedza”. Będziecie mogli:

 • Nauczyć się grać lub stoczyć potyczki jeśli znacie już zasady gry;
 • Zobaczyć jak wygląda nowy dodatek do gry pt. ‘Magic’ i co zawiera;
 • Zobaczyć oryginalne figurki Raffaele Stumpo do uniwersum Umbra Turris;
 • Poznać innych graczy i porozmawiać o Umbra Turris;
 • Każdy uczestnik otrzyma kolorową mapę świata Umbra Turris!

Termin – 21 czerwca (piątek) wieczór

Miejsce – Warszawa Cafe Paradox ul. Anielewicza 2

Godzina – zapraszamy po godzinie 17 (możecie przybywać do godziny 21). Będziemy cały czas, dlatego nawet jeśli wpadniecie na godzinkę, będzie super.

Wstęp – darmowy


W lipcu zaprosimy Was na spotkanie pt. ‘Niezwykłe Miejsca’, na którym będziemy zgłębiać temat kart terenów w UT oraz makiet.

Więcej o tym już wkrótce!

(UMBRA TURRIS) New supplement – MAGIC

Gain mystical knowledge

Strike enemies with powerful relics, call the forces of nature and use dirty tricks. Support your party with ancient and horrible magic staffs, and use cursed items that will blow your enemy off the table!

On June 7, this magical supplement will be on sale. In the set you will find 18 Item Cards along with two resin minis – Owl and Spawn of Magic. Both miniatures are connected with the cards, and the whole set allows you to fully enjoy the unique magical items. In this supplement, several cards have been improved, but the free PDF version can still be used in the game. With the release of “Magic”, you will no longer be able to download free cards in English.

Contents:

 • 18 Item Cards (ENG)
 • 2 resin miniatures – Owl & Spawn of Magic

Posiądź mistyczną wiedzę

Uderzaj we wroga potężnymi reliktami, przywołuj siły natury i stosuj brudne zagrywki. Wspieraj swoją drużynę starożytnymi kosturami magów i używaj przeklętych przedmiotów, które zmiotą twojego wroga ze stołu!

Już od 7 czerwca ten magiczny dodatek będzie w sprzedaży. W zestawie znajdziecie 18 kart przedmiotów oraz dwie żywiczne figurki – Sowę oraz Pomiota Magii. Obie figurki są powiązane z kartami, a cały zestaw pozwala w pełni cieszyć się z niezwykłych magicznych przedmiotów. W  tym dodatku kilka kart zostało poprawionych, ale darmowa wersja PDF nadal może być używana w grze.  Wraz z wyjściem dodatku nie będzie już możliwości darmowego pobierania kart przedmiotów w wersji anglojęzycznej.

Zawartość: 

 • 18 kart przedmiotów (wersja anglojęzyczna)
 • 2 żywiczne figurki – Sowa & Pomiot Magii

(UMBRA TURRIS) Advanced Rulebook 2019

Too late for hope. Darkness is coming…”

The slightly revised new Umbra Turris rulebook in English will be available soon. Today we’re showing you a new cover made by Nicolas Amoroso and Natalia Szrama. Tetyana Orlovska and Chaz Elliott worked on proofreading. Chaz’s help was essential for the rulebook to be well received by foreign gamers. Despite previous announcements, it will remain black and white, as well as any supplements. With the release of the new rulebook version, comes out a new supplement: Haunted Moor. Work on the Polish version of the rules will begin after the English version is released. All language versions will be available in free PDFs and for sale in the hardcover.


“Ciemne chmury zbierają się nad miastem, skrywając w mroku jego wąskie uliczki. W oddali słychać pomruk burzy, któremu towarzyszy zrywający się wiatr – zimny i przenikliwy. Blask kaganków i świec pojawia się w wielu oknach, jakby miał odstraszać nadchodzącą ciemność, ale wielu wierzy, że nawet gorliwe modły nie zatrzymają tego, co spogląda na Prastare Krainy. Tworzą się kulty i sekretne stowarzyszenia, które w odmęcie szaleństwa pławią się we krwi i rozpuście. Inni składają śluby milczenia lub okaleczają się, by zbliżyć się do starych bogów, którzy zdają się się pogrążać we śnie.  Są i tacy, którzy nie zważają na nic. Wędrują w ciemnościach,  prowadzeni przez nieustające pragnienie walki i chwały. Kości ich bieleją w korytarzach podziemi, starożytnych świątyniach i tajemnych przejściach.  Jeszcze inni budują i zbierają przekonani, że za tarczą prawości lub bogactwa skryją się, by przetrwać i tym razem. Na próżno jednak to wszystko… 

Zbyt późno na nadzieję. Ciemność nadchodzi…”

Delikatnie poprawiony nowy podręcznik zasad do gry Umbra Turris w wersji angielskiej będzie dostępny już niebawem. Prezentujemy Wam nową okładkę wykonaną przez Nicolasa Amoroso oraz Natalię Szramę. Nad korektą tłumaczenia pracowała Tetyana Orlovska, zaś proof reading wykonał Chaz Elliott.  Pomoc Chaza była niezbędna, by podręcznik mógł być dobrze odebrany przez zagranicznych graczy.  Pomimo wcześniejszych zapowiedzi, pozostanie on czarno-biały, podobnie jak dodatki. Wraz z wypuszczeniem nowej wersji podręcznika wyjdzie dodatek: Nawiedzone Wrzosowisko (Haunted Moor). Prace nad polską wersją zasad rozpoczną się po ukazaniu wersji anglojęzycznej. Wszystkie wersje językowe będą dostępne w darmowej wersji PDF oraz w wersji drukowanej w twardej oprawie.

(ARGATORIA) Rules testing

“Gods desired blood without paying attention to our sacrifices and prayers. The sky covered the darkness and the lightning ripped them over and over again, showing the great armies of Reptilians marching through the lands that don’t belong to them. Time to show them that our anger is no less than the gods. Sons and daughters of Argatoria! Float in the blood of our enemies, may your blades know no mercy, may the beans coming from Reptoss again decorate our villages! This is the time of blood, time of war, time of Argatoria!!!”

During our Friday Challenge Day, we played a match for our new game – Argatoria. Testing the rules came out pretty good, and the 10mm scale models looked very interesting. We can’t wait to paint the armies! We have to refine disengaging from combat and escape, but the combat and movement itself make a really good impression. If you want to test the game with us, please email us. The most determined and willing will receive a small army for testing. The condition for participation in the tests will be painting the army 😀


“Bogowie zapragnęli krwi, nie zważając na nasze ofiary i modły. Niebo zakryła ciemność, a błyskawice rozdzierały je raz po raz, ukazując wielkie armie Reptilian maszerujące przez ziemie, które do nich nie należą. Czas pokazać im, że nasz gniew nie jest mniejszy niż bogów. Synowie i córki Argatorii! Pławcie się w krwi naszych wrogów, niech wasze ostrza nie znają litości, niech czerepy przybyszy z Reptoss znów przyozdobią nasze wioski! To czas krwi, czas wojny, czas Argatorii!!!”

W piątek podczas naszego Challenge Day rozegraliśmy potyczkę do naszej nowej gry – Argatorii. Testowanie zasad wypadło całkiem nieźle, a modele w skali 10 mm wyglądały bardzo ciekawie. Aż nie możemy doczekać się pomalowanych armii! Musimy dopracować wycofanie z walki i ucieczkę, ale sama walka oraz ruch robią dobre wrażenie. Jeśli chcecie testować z nami grę, zgłaszajcie się do nas. Najbardziej zdeterminowani i chętni otrzymają na własność małą armię do testów. Warunkiem uczestnictwa w testach będzie jednak pomalowanie jej 😀

(UMBRA TURRIS) New Cards

 

A new print of cards has just arrived! We boosted them a lot as shown in the picture. The backs of the cards have been varied, and the appearance of the Quest cards has also changed significantly. Now we’re waiting for the packages, in which the card sets will be released. The sets are: Quest, Magic and Terrain. Except for cards, in each of them you will find interesting supplements. The Quest set contains additional Hidden and Death Counters. The Magic set contains creatures from the cards: the Spawn of Magic and the Owl (cards: Stray and Owl of Autumne). The Terrain set contains 6 Loot counters. We are also preparing a new cards supplement – with new locations and magical items. For now, card sets will be available only in English.

Właśnie dotarł do nas nowy dodruk kart. Przeszedł on lifting jak widać na zdjęciu. Tyły kart zostały zróżnicowane, a dodatkowo wyraźnie zmienił się wygląd kart typu Quest. Teraz czekamy na opakowania, w których będą zestawy kart.  Zestawy to: Quest, Magic i Terrain. Oprócz kart, w każdym z nich znajdziecie ciekawe dodatki. Zestaw Quest zawiera dodatkowo znaczniki Ukrycia i Śmierci. Zestaw Magic zawiera dodatkowo istoty z kart, czyli Pomiota Magii i Sowę (Przybłęda i Sowa z Autumne). Zestaw Terrain zawiera 6 znaczników znaleziska. Szykujemy także nowy dodatek z kartami – będą tam nowe tereny oraz magiczne przedmioty.  Póki co zestawy kart będą dostępne tylko w języku angielskim.