Category Archives: Uncategorized

(UMBRA TURRIS) Dark fantasy terrain set

We started this project of trees some time ago, but now we are returning to it, as we’re preparing the terrain set called “Haunted Graveyard” dedicated to Umbra Turris and other fantasy games. The set includes trees, Stone Fences and tombstones that will be made by Tetyana Orlovska. Another set that we plan to release is “Ancient District”.


Rozpoczęliśmy ten projekt drzew jakiś czas temu, a teraz do niego powracamy, ponieważ przygotowujemy zestaw terenów o nazwie „Nawiedzony Cmentarz” dedykowany grze Umbra Turris oraz innym grom fantasy. Zestaw zawiera drzewa, kamienne murki i nagrobki, które wykona Tetyana Orlovska. Kolejnym zestawem, który planujemy wydać, jest „Pradawna Dzielnica”.

(ARGATORIA) New creature for Arox and Sorgax

Soon you will be able to join this creature to the Arox or Sorgax army. Perhaps the Liagulians will rush them, or maybe they will fight themselves, one thing is certain – it will be a great addition to the reptilian units. We still have to add horns, a nose and other elements that will give it more character.


Już wkrótce będziecie mogli przyłączyć to stworzenie do armii Arox lub Sorgax. Być może będą je poganiać Liagulianie, a może samo stanie do walki, jedno jest pewne – będzie wspaniałym uzupełnieniem dla gadzich jednostek. Musimy mu jeszcze dodać rogi, nos oraz inne elementy, które dodadzą mu charakteru.

(ARGATORIA) Elephanton

Here is a war Elephanton who will join Dirandis and Vaendral. We still have to make tusks and a howdah in which he will carry warriors. During sculpting, we were inspired by the anatomy of a mammoth and an ordinary elephant. He also received slightly different ears. In the picture you can see how it looks next to the little Amazons, Giant and Ropuchon.


Oto bojowy Elephanton, który dołączy do barbarzyńskich armii Dirandis i Vaendral. Wciąż pozostało nam zrobienie mu ciosów oraz koszy, w których będzie nosił wojowników.  Podczas jego rzeźbienia inspirowaliśmy się budową mamuta oraz zwykłego słonia. Otrzymał też od nas nieco inne uszy. Na zdjęciu możecie zobaczyć jak wygląda przy małych Amazonkach, Gigancie oraz Ropuchonie.

(UMBRA TURRIS) New project: Fantasy House

We started working on the 28mm scale fantasy house dedicated to Umbra Turris, which will be great for many other fantasy games too.


Rozpoczęliśmy pracę nad domkiem fantasy w skali 28 mm, dedykowanym grze Umbra Turris, który świetnie się nada także jako makieta dla wielu innych gier fantasy.

The house will be 2 or 3 floors high and each level will differ from the previous one a little. This version of fantasy house will be very simple, possibly with some subtle decorations. If we make projects like this in the future, some of them will be surely more decorative.


Domek będzie miał 2 lub 3 piętra, każdy poziom będzie się nieco różnić od poprzedniego. Ta wersja domku będzie bardzo prosta, być może z subtelnymi dekoracjami. Jeśli zdecydujemy się na podobne projekty w przyszłości, niektóre z nich będą pewnie bardziej dekoracyjne.

(GENERAL) First card game in the Umbra Turris Universe

Photo of the finished game in English and Polish.
Zdjęcie ukończonej gry w wersji anglojęzycznej i polskiej.

If you’re up to date with our fanpage, Instagram or Twitter then you know that our first card game set in the Umbra Turris universe has just been released! It tells a story about a group of Dyniaqs who collect Cucurbits, trade and fight,  hiding from the Crows and Hohole. A simple, fast and exciting game that you can play with your family and friends!


Jeśli jesteście na bieżąco z naszym fanpagem, Instagramem lub Twitterem to wiecie, że właśnie ukazała się nasza pierwsza gra karciana osadzona w uniwersum Umbra Turris. Opowiada o grupie Dyniaqów, które zbierają Kukurbity, handlują i toczą potyczki unikając Kruków i Hohole. Prosta, szybka i ekscytująca gra, którą możecie rozgrywać wraz z rodziną i znajomymi!

Test cards. From the left: Pumpkin, Courgette, Hohole and the preliminary design of the back of the cards.
Karty do testów. Od lewej: Dynia, Cukinia, Hohole oraz wstępny projekt tyłu kart.

Making of this game was exciting, but it also consumed a lot of our time and energy, because many things were very new to us. Working on the miniatures and wargames is different from working on board games. Initially, we set the release date for Halloween 2019, because work began on August 10, but eventually we managed to finish this project very quickly and so the game went on sale on October 1. That is why our projects related to Argatoria and Umbra Turris had to wait (although we were sculpting something in our free time). The rules for the game were written in two days, which we found quite strange, so we purchased many board games to make a comparison. To our surprise, the game works better than some games on the market. We gave it to our friends because we still didn’t believe it was possible. When everyone said: “Cool”, “Cool”, “We like”, we thought that maybe our many years of experience with wargames worked. However, we know that you will rate this game best. Interestingly, the graphic design of the game also went smoothly, similarly to the proofs, which is why our suspicions were still growing – why is everything going so easily? You must know that when creating Umbra Turris, trouble has been always our most loyal companion. When we submitted the project for printing, our fears grew, because the problem could be very expensive at that moment. Opening the boxes with printouts was so stressful that they were torn apart rather than unpacked.


Zrobienie tej gry było ekscytujące, ale zarazem pochłonęło wiele naszego czasu i energii, gdyż wiele spraw było dla nas bardzo nowych. Inaczej pracuje się nad figurkami i grami bitewnymi, a inaczej nad grami planszowymi. Początkowo datę premiery wyznaczyliśmy na Halloween 2019,  bo prace rozpoczęły się 10 sierpnia, ale ostatecznie udało się nam bardzo szybko skończyć ten projekt i tak gra trafiła do sprzedaży 1 października.  Dlatego nasze projekty związane z Argatorią i Umbra Turris musiały poczekać (chociaż i tak w wolnych chwilach zawsze coś tam rzeźbiliśmy). Zasady do gry zostały napisane w dwa dni, co uznaliśmy za dość dziwne, dlatego zakupiliśmy wiele gier planszowych, by dokonać porównania. Ku naszemu zaskoczeniu, gra działa lepiej niż niektóre gry obecne na rynku. Daliśmy ją naszym znajomym, ponieważ nadal nie wierzyliśmy, że to możliwe. Gdy każdy mówił: “Fajna”, “Spoko”, “Podoba się nam” uznaliśmy, że może zadziałało nasze wieloletnie doświadczenie z grami bitewnymi. Wiemy jednak, że to Wy najlepiej ocenicie tę grę i powiecie co o niej sądzicie. Co ciekawe, opracowanie graficzne gry również poszło nam gładko, podobnie z wydrukami próbnymi, dlatego nasze podejrzenia ciągle rosły – dlaczego wszystko idzie bez kłopotów? Musicie wiedzieć, że przy tworzeniu Umbra Turris kłopoty to nasz najwierniejszy towarzysz.  Gdy oddawaliśmy projekt do druku nasze obawy rosły, gdyż problem w tym momencie mógł być bardzo kosztowny. Otwieranie opakowań z wydrukami z drukarni było tak stresujące,  że były raczej rozszarpywane niż rozpakowywane.

In fact, we didn’t find anything that went wrong. A small detail in the Polish version was the only mistake that many will not even notice (now you will search for it, won’t you?). And so, thanks to some blissful Dyniaq deities, the game was created, delighting us.


W zasadzie nie znaleźliśmy nic, co poszłoby nie tak. Drobny szczegół w polskiej wersji językowej był jedynym błędem, którego i tak wielu nawet nie zobaczy. I tak oto, za sprawą jakiś dobrych Dyniaqowych bóstw, gra powstała, wprawiając nas w zachwyt.

Now we have many ideas for various fantasy board games embedded in the world of Umbra Turris. Whether it goes so easily with them, it remains to be seen. We will be grateful for every e-mail in which you describe your game experience. We are now returning to work on Argatoria and miniatures for the Umbra Turris universe.

Cheers,

Spellcrow Team


Mamy teraz wiele pomysłów na różne planszowe gry fantasy osadzone w świecie Umbra Turris. Czy pójdzie nam z nimi tak łatwo, to się okaże. Będziemy Wam wdzięczni za każdy mail, w którym opiszecie swoje wrażenia z gry. Teraz wracamy do pracy nad Argatorią oraz figurkami do uniwersum Umbra Turris.

Pozdrawiamy!

Spellcrow Team

(ARGATORIA) Testers team complete!

Hello,
We already have a team of gamers who volunteered to test the Argatoria game. Over 30 testers are a very good number, so now we can introduce rules and test them together. Those who have already played the first rules that we sent them probably already know that the game has a very interesting mechanics, one of the most important is Dynamic Activation. After winning the Initiative, the player rolls a d6 for his army, and the result tells him how many units he can activate. Let’s say that a player rolled 4 on d6. This means that he can choose 4 units and activate them. Then his opponent rolls. The second player could get for example 2. This means that he can activate two units. This process continues until all units are activated. In Argatoria we don’t wait for the opponent to make moves with the whole army – the game is dynamic! And thanks to orders, we have the chance to activate one selected unit again. It can surprise.  🙂


Witajcie.
Mamy już komplet osób, które się zgłosiły do testów gry Argatoria. Ponad 30 osób to bardzo dobra liczba, dlatego teraz możemy wprowadzać zasady i wspólnie je testować. Ci, którzy już grali na pierwsze zasady, które otrzymali, zapewne już wiedzą, że gra ma w założeniu kilka bardzo ciekawych mechanizmów. Pierwszym jest Dynamiczna Aktywacja. Po wygraniu inicjatywy, gracz wykonuje rzut za swoją armię, który powie mu ile oddziałów będzie mógł aktywować. Powiedzmy, że na k6 gracz wyrzucił 4. Oznacza to, że może wybrać 4 oddziały i je aktywować. Następnie jego przeciwnik wykonuje rzut.  Drugi gracz mógł uzyskać dla przykładu 2. Oznacza to, że może aktywować dwa oddziały. Proces ten trwa aż do aktywacji wszystkich jednostek. W grze Argatoria nie czekamy, aż przeciwnik wykona ruchy całą armią – gra jest dynamiczna! A dzięki rozkazom, mamy szansę jeszcze raz aktywować jeden wybrany oddział. To potrafi zaskoczyć 🙂

(UMBRA TURRIS) Finished rulebook and…

…now it’s time for the new games!

Working on Umbra Turris has never been easy. This is our first project of this type – we studied it and made a lot of mistakes. Completing the current version of the rules was a matter of setting a new direction for future Spellcrow publications. Currently Umbra Turris skirmish game has 4 supplements and now we are starting to work on other games embedded in this universe. One of them is the Argatoria battle game, which shows the great armies and their war struggle with enemies. Work on the rules is ongoing and will be completed within a few months. We release new miniatures and models for Argatoria. In the meantime, you’ll discover other games that will bring you closer to the universe and provide a lot of entertainment. We wish you fantastic skirmishes!


… nadszedł czas nowych gier!

Prace nad grą Umbra Turris nigdy nie były proste. To nasz pierwszy tego typu projekt – na nim uczyliśmy się i popełnialiśmy masę błędów. Ukończenie obecnej wersji zasad było już kwestią wytyczenia nowego kierunku dla przyszłych publikacji Spellcrow. Obecnie Umbra Turris gra skirmishowa ma 4 dodatki i teraz przystępujemy do prac nad innymi grami w tym uniwersum. Jedną z nich jest gra bitewna Argatoria, która ukazuje wielkie armie i ich wojenne zmagania z wrogami. Prace nad zasadami trwają i w ciągu kilku miesięcy zostaną ukończone. Do gry Argatoria wypuszczamy nowe modele i makiety.  W międzyczasie poznacie inne gry, które przybliżą Wam uniwersum i dostarczą wiele rozrywki. Do zobaczenia i miłych potyczek!

(UMBRA TURRIS) Haunted Moor Supplement

“If you survive the journey through the Illusive Wetlands, you will reach a quiet settlement lost in deadly silence. Its inhabitants may look at you with a blank stare, and you will probably shiver. Do not be afraid right now, the time will come… Welcome to Haunted Moor.

In the dreary songs of the old hags, Haunted Moor is a place where death becomes the gateway to a new life. Those who came there know that it is much worse…”

We present you another great supplement to Umbra Turris. What secrets hides this strange place, it will be easier for you to understand when you open this box.

Welcome to Haunted Moor!

Content:

  • 4 cards (2 Terrain Cards and 2 Magical Items)
  • 5 resin undead inhabitants of the Mossrel village
  • Brochure with the history of Haunted Moor and tactical tips!

“Jeśli przeżyjesz wędrówkę przez Zwodnicze Mokradła, dotrzesz do spokojnej osady, w której panuje śmiertelna cisza. Jej mieszkańcy będą wpatrywać się w ciebie pustym spojrzeniem a ty zapewne zadrżysz. Nie lękaj się jednak już teraz, na to jeszcze przyjdzie czas.

W ponurych pieśniach staruch, Haunted Moor to miejsce, w którym śmierć staje się bramą do nowego życia. Ci, którzy tam przybyli, wiedzą, że jest znacznie gorzej…”

Prezentujemy Wam kolejny dodatek do Umbra Turris.  Jakie sekrety skrywa to dziwne miejsce, będzie dla Was łatwiejsze do zrozumienia, gdy otworzycie to pudełko. 

Witajcie w Haunted Moor!

Zawartość:

  • 4 karty (2 karty Terenów i 2 Magicznych Przedmiotów)
  • 5 żywicznych figurek nieumarłych mieszkańców wioski Mossrel
  • Broszura z historią Haunted Moor i taktyczne porady

(ARGATORIA) First four races

Meet first four races that you can command in the Argatoria wargame. Each of them has its own unique abilities and access to special units. Armies have different organisational schemes, which is why Arox and Sorgax will be completely different. Similarly with Dirandis and Vaendral, so it is worth considering well which army you will command in the endless fields of Argatoria.


Oto pierwsze cztery rasy, którymi możecie dowodzić w grze bitewnej Argatoria. Każda z nich posiada swoje niezwykłe zdolności oraz dostęp do jednostek unikalnych. Armie posiadają różne schematy organizacyjne, dlatego Arox i Sorgax będą zupełnie inne. Podobnie jest z Dirandis i Vaendral, dlatego warto dobrze przemyśleć, którą z armii będziecie dowodzić na bezkresnych polach Argatorii.