(UMBRA TURRIS) Black Knight and more incoming miniatures…

Today we wanna show you another project of terrifying Black Knights who bring only death. And on Christmas Dark Fauns and new models of Half-giants will be on sale! We hope you like the project.


Dziś chcemy Wam pokazać kolejny projekt przerażających Czarnych Rycerzy, którzy niosą jedynie śmierć. A na święta pojawią się w sprzedaży nowe modele Mrocznych Faunów i Pół-gigantów!
Mamy nadzieję, że projekt Wam się podoba.

(UMBRA TURRIS) Fantasy house in progress

More walls to our fantasy house have been added. In the picture you can see it assembled. There is still much work to do, but the building promises to be interesting. It has no decorations at the moment but they will be added as well. The house is fully handmade.


Do naszego domku fantasy zostały dodane kolejne ścianki. Nadal zostało dużo pracy, ale budynek zapowiada się naprawdę interesująco. Nie ma jeszcze dekoracji, ale one również się pojawią przy ostatnich etapach prac. Domek jest wykonywany tradycyjną metodą.

(UMBRA TURRIS) New miniature: Dyniaq with Crossbow

Welcome the new miniature of Dyniaq! Dyniaq with Crossbow came to our store on Halloween.


Powitajcie nową figurkę do Dyniaqów! Dyniaq z kuszą trafił do naszego sklepu na Halloween.
As you see in the attached pictures, you can assemble him with a hat or just leave him without it.


Jak widzicie na załączonych zdjęciach, możecie go skleić w wersji z kapeluszem lub zostawić go bez, jeśli bardziej Wam się podoba. 

(UMBRA TURRIS) Secret Garden already in English!

It’s a gloomy night and you can hear the wind howling … somewhere in the distance you can see the glow of lanterns whose orange light looms in the fog. The mesmerising sounds of flutes and bagpipes in the dark arouse fear and remind of the worst nightmares. The Children of King Qabak are coming. Open the book of the Secret Garden and meet those who wander in the fog… 🎃

If you like Dyniaq miniatures and you would like to play them, we have great news for you. An add-on for Umbra Turris skirmish game titled “Secret Garden” is already available to read in English  🎃

Read about the Secret Garden (PDF):  http://utchronicles.com/SecretGardenENG.pdf

And if you are big fans of Dyniaqs, we invite you to play “Dyniaq: Weird Treasures”:
https://www.spellcrow.com/dyniaq-weird-treasures-card-game-eng-p-824.html


Jest ponura noc i słychać wycie wiatru… gdzieś w oddali widać blask lampionów, których pomarańczowe światło unosi się we mgle. Hipnotyzujące dźwięki fletów i kobz w ciemności budzą strach i przypominają najgorsze koszmary. Nadchodzą Dzieci Króla Qabaka. Otwórz księgę Sekretnego Ogrodu i poznaj tych, którzy wędrują we mgle… 🎃

Jeśli lubisz Dyniaqi i chciałbyś nimi grać, przeczytaj nasz dodatek w wersji polskiej do gry Umbra Turris pt.: “Sekretny Ogród”.
Wejdź do Sekretnego Ogrodu (PDF): http://www.utchronicles.com/SekretnyOgrod.pdf

 

(UMBRA TURRIS) Black Knight

We got a sketch from Tommaso Lucchetti with the Black Knight design 💀 We’re starting works on these miniatures, because these are very important models in Umbra Turris and in our future Battle for Morten project. The Black Knight is a terrifying warrior surrounded by Aura of death. He drains energy from those around him to strengthen his already terrifying attack. The Aura of death is so powerful that when the Black Knight dies, he takes Wounds from all enemies around. These fearless death warriors will soon have their models made by Raffaele Stumpo!

To create a party with the Black Knight and fight other players, it’s worth having this rulebook:
https://www.spellcrow.com/umbra-turris-rulebook-p-504.html


Tommaso Lucchetti wykonał dla nas projekt Czarnego Rycerza 💀 Rozpoczynamy prace nad tymi modelami, ponieważ stanowią one ważną część uniwersum Umbra Turris,  w tym naszego przyszłego projektu Battle for Morten. Czarny Rycerz to przerażający wojownik roztaczający Aurę śmierci. Wysysa energię z otaczających go bohaterów, aby wzmocnić swój i tak już przerażający atak. Aura śmierci jest tak potężna, że kiedy Czarny Rycerz umiera, odbiera Witalność wszystkim wrogom w pobliżu. Ci nieustraszeni wojownicy śmierci wkrótce otrzymają swoje modele wyrzeźbione przez Raffaele Stumpo!

Aby stworzyć drużynę z Czarnym Rycerzem i pojedynkować się z innymi graczami, warto mieć ten podręcznik:
https://www.spellcrow.com/umbra-turris-rulebook-p-504.html

(UMBRA TURRIS) Start to play Gnomes


This is the first starter set for one player, who wants to begin skirmishes in Umbra Turris game. 6 great high quality resin miniatures of Gnomes are the perfect party to learn how to play! They are quite good in close combat, shoot well and are stunning mages. Thanks to the rulebook you will create and thoroughly equip your party, and of course learn the rules of the game. Three card supplements hide special quests, magical items and game locations. In addition, you’ll find there two resin miniatures connected with the effect of two magic cards, Hidden Counters, Death Counters and Loot Counters.

Here you can get the “Start to play Gnomes” set:
https://www.spellcrow.com/start-to-play-gnomes-p-827.html

And here you can read about Gnomes:
ENG 👉 http://utchronicles.com/Gnomes.pdf


Oto pierwszy zestaw startowy dla jednego gracza, który chce rozpocząć potyczki w grze Umbra Turris. 6 świetnych, wysokiej jakości żywicznych figurek Gnomów to idealna drużyna do nauki! Całkiem nieźle radzą sobie podczas walki wręcz, bardzo dobrze strzelają i są świetnymi magami. Dzięki podręcznikowi zasad stworzysz i dokładnie wyposażysz swoją drużynę oraz oczywiście poznasz zasady gry. Trzy karciane dodatki kryją specjalne zadania, magiczne przedmioty i tereny w grze. Oprócz tego, znajdziesz tam dwie żywiczne figurki powiązane z działaniem pewnych magicznych kart, Znaczniki Ukrycia, Śmierci oraz Znalezisk.

Tutaj możesz nabyć zestaw “Start to play Gnomes”:
https://www.spellcrow.com/start-to-play-gnomes-p-827.html

A tutaj dowiesz się więcej o rasie Gnomów:
PL 👉 http://utchronicles.com/Gnomy.pdf

(ARGATORIA) New unit: Ropuchons Golden Guards

Ropuchons Golden Guards for Argatoria are available now!
Original Ropuchons were created by Marek Rurarz, but the Golden Guard version was designed and sculpted by Tetyana Orlovska who used his previous miniatures.


Jednostki Złotej Straży do Argatorii są już dostępne!
Oryginalne Ropuchony zostały stworzone przez Marka Rurarza, ale wersja Złotej Straży została zaprojektowana i wyrzeźbiona przez Tetyanę Orlovską, która wykorzystała jego poprzednie figurki.

Ropuchons are lazy warriors by nature, so during battles they usually take attacks instead of attacking. The most warlike and brutal of the Ropuchons are assigned to the Golden Guard. They keep an eye on the most important temples, serve to protect priests, and when there is no danger, they lazily bask in the sun…


Ropuchony są z natury leniwymi wojownikami, więc podczas bitew wolą być celem ataków niż atakować. Najbardziej wojowniczy i brutalni Ropuchoni są przydzieleni do Złotej Straży. Pilnują najważniejszych świątyń, służą ochronie kapłanów, a gdy bezpieczeństwo jest zażegnane, leniwie wygrzewają się na słońcu…