(GENERAL) First card game in the Umbra Turris Universe

Photo of the finished game in English and Polish.
Zdjęcie ukończonej gry w wersji anglojęzycznej i polskiej.

If you’re up to date with our fanpage, Instagram or Twitter then you know that our first card game set in the Umbra Turris universe has just been released! It tells a story about a group of Dyniaqs who collect Cucurbits, trade and fight,  hiding from the Crows and Hohole. A simple, fast and exciting game that you can play with your family and friends!


Jeśli jesteście na bieżąco z naszym fanpagem, Instagramem lub Twitterem to wiecie, że właśnie ukazała się nasza pierwsza gra karciana osadzona w uniwersum Umbra Turris. Opowiada o grupie Dyniaqów, które zbierają Kukurbity, handlują i toczą potyczki unikając Kruków i Hohole. Prosta, szybka i ekscytująca gra, którą możecie rozgrywać wraz z rodziną i znajomymi!

Test cards. From the left: Pumpkin, Courgette, Hohole and the preliminary design of the back of the cards.
Karty do testów. Od lewej: Dynia, Cukinia, Hohole oraz wstępny projekt tyłu kart.

Making of this game was exciting, but it also consumed a lot of our time and energy, because many things were very new to us. Working on the miniatures and wargames is different from working on board games. Initially, we set the release date for Halloween 2019, because work began on August 10, but eventually we managed to finish this project very quickly and so the game went on sale on October 1. That is why our projects related to Argatoria and Umbra Turris had to wait (although we were sculpting something in our free time). The rules for the game were written in two days, which we found quite strange, so we purchased many board games to make a comparison. To our surprise, the game works better than some games on the market. We gave it to our friends because we still didn’t believe it was possible. When everyone said: “Cool”, “Cool”, “We like”, we thought that maybe our many years of experience with wargames worked. However, we know that you will rate this game best. Interestingly, the graphic design of the game also went smoothly, similarly to the proofs, which is why our suspicions were still growing – why is everything going so easily? You must know that when creating Umbra Turris, trouble has been always our most loyal companion. When we submitted the project for printing, our fears grew, because the problem could be very expensive at that moment. Opening the boxes with printouts was so stressful that they were torn apart rather than unpacked.


Zrobienie tej gry było ekscytujące, ale zarazem pochłonęło wiele naszego czasu i energii, gdyż wiele spraw było dla nas bardzo nowych. Inaczej pracuje się nad figurkami i grami bitewnymi, a inaczej nad grami planszowymi. Początkowo datę premiery wyznaczyliśmy na Halloween 2019,  bo prace rozpoczęły się 10 sierpnia, ale ostatecznie udało się nam bardzo szybko skończyć ten projekt i tak gra trafiła do sprzedaży 1 października.  Dlatego nasze projekty związane z Argatorią i Umbra Turris musiały poczekać (chociaż i tak w wolnych chwilach zawsze coś tam rzeźbiliśmy). Zasady do gry zostały napisane w dwa dni, co uznaliśmy za dość dziwne, dlatego zakupiliśmy wiele gier planszowych, by dokonać porównania. Ku naszemu zaskoczeniu, gra działa lepiej niż niektóre gry obecne na rynku. Daliśmy ją naszym znajomym, ponieważ nadal nie wierzyliśmy, że to możliwe. Gdy każdy mówił: “Fajna”, “Spoko”, “Podoba się nam” uznaliśmy, że może zadziałało nasze wieloletnie doświadczenie z grami bitewnymi. Wiemy jednak, że to Wy najlepiej ocenicie tę grę i powiecie co o niej sądzicie. Co ciekawe, opracowanie graficzne gry również poszło nam gładko, podobnie z wydrukami próbnymi, dlatego nasze podejrzenia ciągle rosły – dlaczego wszystko idzie bez kłopotów? Musicie wiedzieć, że przy tworzeniu Umbra Turris kłopoty to nasz najwierniejszy towarzysz.  Gdy oddawaliśmy projekt do druku nasze obawy rosły, gdyż problem w tym momencie mógł być bardzo kosztowny. Otwieranie opakowań z wydrukami z drukarni było tak stresujące,  że były raczej rozszarpywane niż rozpakowywane.

In fact, we didn’t find anything that went wrong. A small detail in the Polish version was the only mistake that many will not even notice (now you will search for it, won’t you?). And so, thanks to some blissful Dyniaq deities, the game was created, delighting us.


W zasadzie nie znaleźliśmy nic, co poszłoby nie tak. Drobny szczegół w polskiej wersji językowej był jedynym błędem, którego i tak wielu nawet nie zobaczy. I tak oto, za sprawą jakiś dobrych Dyniaqowych bóstw, gra powstała, wprawiając nas w zachwyt.

Now we have many ideas for various fantasy board games embedded in the world of Umbra Turris. Whether it goes so easily with them, it remains to be seen. We will be grateful for every e-mail in which you describe your game experience. We are now returning to work on Argatoria and miniatures for the Umbra Turris universe.

Cheers,

Spellcrow Team


Mamy teraz wiele pomysłów na różne planszowe gry fantasy osadzone w świecie Umbra Turris. Czy pójdzie nam z nimi tak łatwo, to się okaże. Będziemy Wam wdzięczni za każdy mail, w którym opiszecie swoje wrażenia z gry. Teraz wracamy do pracy nad Argatorią oraz figurkami do uniwersum Umbra Turris.

Pozdrawiamy!

Spellcrow Team