(UMBRA TURRIS) Advanced Rulebook 2019

Too late for hope. Darkness is coming…”

The slightly revised new Umbra Turris rulebook in English will be available soon. Today we’re showing you a new cover made by Nicolas Amoroso and Natalia Szrama. Tetyana Orlovska and Chaz Elliott worked on proofreading. Chaz’s help was essential for the rulebook to be well received by foreign gamers. Despite previous announcements, it will remain black and white, as well as any supplements. With the release of the new rulebook version, comes out a new supplement: Haunted Moor. Work on the Polish version of the rules will begin after the English version is released. All language versions will be available in free PDFs and for sale in the hardcover.


“Ciemne chmury zbierają się nad miastem, skrywając w mroku jego wąskie uliczki. W oddali słychać pomruk burzy, któremu towarzyszy zrywający się wiatr – zimny i przenikliwy. Blask kaganków i świec pojawia się w wielu oknach, jakby miał odstraszać nadchodzącą ciemność, ale wielu wierzy, że nawet gorliwe modły nie zatrzymają tego, co spogląda na Prastare Krainy. Tworzą się kulty i sekretne stowarzyszenia, które w odmęcie szaleństwa pławią się we krwi i rozpuście. Inni składają śluby milczenia lub okaleczają się, by zbliżyć się do starych bogów, którzy zdają się się pogrążać we śnie.  Są i tacy, którzy nie zważają na nic. Wędrują w ciemnościach,  prowadzeni przez nieustające pragnienie walki i chwały. Kości ich bieleją w korytarzach podziemi, starożytnych świątyniach i tajemnych przejściach.  Jeszcze inni budują i zbierają przekonani, że za tarczą prawości lub bogactwa skryją się, by przetrwać i tym razem. Na próżno jednak to wszystko… 

Zbyt późno na nadzieję. Ciemność nadchodzi…”

Delikatnie poprawiony nowy podręcznik zasad do gry Umbra Turris w wersji angielskiej będzie dostępny już niebawem. Prezentujemy Wam nową okładkę wykonaną przez Nicolasa Amoroso oraz Natalię Szramę. Nad korektą tłumaczenia pracowała Tetyana Orlovska, zaś proof reading wykonał Chaz Elliott.  Pomoc Chaza była niezbędna, by podręcznik mógł być dobrze odebrany przez zagranicznych graczy.  Pomimo wcześniejszych zapowiedzi, pozostanie on czarno-biały, podobnie jak dodatki. Wraz z wypuszczeniem nowej wersji podręcznika wyjdzie dodatek: Nawiedzone Wrzosowisko (Haunted Moor). Prace nad polską wersją zasad rozpoczną się po ukazaniu wersji anglojęzycznej. Wszystkie wersje językowe będą dostępne w darmowej wersji PDF oraz w wersji drukowanej w twardej oprawie.

(ARGATORIA) Rules testing

“Gods desired blood without paying attention to our sacrifices and prayers. The sky covered the darkness and the lightning ripped them over and over again, showing the great armies of Reptilians marching through the lands that don’t belong to them. Time to show them that our anger is no less than the gods. Sons and daughters of Argatoria! Float in the blood of our enemies, may your blades know no mercy, may the beans coming from Reptoss again decorate our villages! This is the time of blood, time of war, time of Argatoria!!!”

During our Friday Challenge Day, we played a match for our new game – Argatoria. Testing the rules came out pretty good, and the 10mm scale models looked very interesting. We can’t wait to paint the armies! We have to refine disengaging from combat and escape, but the combat and movement itself make a really good impression. If you want to test the game with us, please email us. The most determined and willing will receive a small army for testing. The condition for participation in the tests will be painting the army 😀


“Bogowie zapragnęli krwi, nie zważając na nasze ofiary i modły. Niebo zakryła ciemność, a błyskawice rozdzierały je raz po raz, ukazując wielkie armie Reptilian maszerujące przez ziemie, które do nich nie należą. Czas pokazać im, że nasz gniew nie jest mniejszy niż bogów. Synowie i córki Argatorii! Pławcie się w krwi naszych wrogów, niech wasze ostrza nie znają litości, niech czerepy przybyszy z Reptoss znów przyozdobią nasze wioski! To czas krwi, czas wojny, czas Argatorii!!!”

W piątek podczas naszego Challenge Day rozegraliśmy potyczkę do naszej nowej gry – Argatorii. Testowanie zasad wypadło całkiem nieźle, a modele w skali 10 mm wyglądały bardzo ciekawie. Aż nie możemy doczekać się pomalowanych armii! Musimy dopracować wycofanie z walki i ucieczkę, ale sama walka oraz ruch robią dobre wrażenie. Jeśli chcecie testować z nami grę, zgłaszajcie się do nas. Najbardziej zdeterminowani i chętni otrzymają na własność małą armię do testów. Warunkiem uczestnictwa w testach będzie jednak pomalowanie jej 😀

(UMBRA TURRIS) New Cards

 

A new print of cards has just arrived! We boosted them a lot as shown in the picture. The backs of the cards have been varied, and the appearance of the Quest cards has also changed significantly. Now we’re waiting for the packages, in which the card sets will be released. The sets are: Quest, Magic and Terrain. Except for cards, in each of them you will find interesting supplements. The Quest set contains additional Hidden and Death Counters. The Magic set contains creatures from the cards: the Spawn of Magic and the Owl (cards: Stray and Owl of Autumne). The Terrain set contains 6 Loot counters. We are also preparing a new cards supplement – with new locations and magical items. For now, card sets will be available only in English.

Właśnie dotarł do nas nowy dodruk kart. Przeszedł on lifting jak widać na zdjęciu. Tyły kart zostały zróżnicowane, a dodatkowo wyraźnie zmienił się wygląd kart typu Quest. Teraz czekamy na opakowania, w których będą zestawy kart.  Zestawy to: Quest, Magic i Terrain. Oprócz kart, w każdym z nich znajdziecie ciekawe dodatki. Zestaw Quest zawiera dodatkowo znaczniki Ukrycia i Śmierci. Zestaw Magic zawiera dodatkowo istoty z kart, czyli Pomiota Magii i Sowę (Przybłęda i Sowa z Autumne). Zestaw Terrain zawiera 6 znaczników znaleziska. Szykujemy także nowy dodatek z kartami – będą tam nowe tereny oraz magiczne przedmioty.  Póki co zestawy kart będą dostępne tylko w języku angielskim.

(UMBRA TURRIS) New supplement in Polish – Sekretny Ogród

Long-awaited, long-created, but finally there is! The first supplement to the Umbra Turris game tells the story of a mysterious Dyniaq race, otherwise known as Pumpkinheads, which roam the world by fulfilling secret missions for its great ruler Qabak. They arouse anxiety and terror in the inhabitants of the Ancient Lands, becoming an enemy at Boria or an object of worship at Undorh. What the Secret Garden is, where Thalbien grow and what is Matermagic, you will learn from this supplement. Have a nice read!

English translation in progress.

Polish version available to download in the Download tab.

Number of pages – 32

Form – Free PDF (until printing)


Długo oczekiwany, długo tworzony, ale wreszcie jest. Pierwszy dodatek do gry Umbra Turris opowiada o tajemniczej rasie  Dyniaqów, inaczej zwanych Dyniogłowymi, które przemierzają świat wykonując sekretne misje dla swego wielkiego władcy Qabaka.  Budzą lęk i przerażenie w mieszkańcach Prastarych Ziem, stając się wrogiem na ziemiach Borii lub obiektem kultu w Undorh. Czym jest Sekretny Ogród, gdzie rosną Thalbien i czym jest Matermagia, tego dowiecie się z tego dodatku. Miłej lektury!

Polska wersja do pobrania w dziale Download.

Ilość stron – 32

Format – Darmowy PDF (do chwili druku)

(ARGATORIA) Rulebook cover

Work on the rulebook has moved forward, and thus on its cover.        It shows a great battle of Humans and Reptilians in close combat, fighting for domination. The rulebook will contain many illustrations showing the great wars and races from Argatoria, as well as the symbols of different clans.

Prace nad podręcznikiem ruszyły, a to oznacza, że również nad jego okładką.  Ukazuje ona walkę pomiędzy Ludźmi i Reptilianami w  bliskim starciu, w którym dwie dzikie armie walczą o dominację. Podręcznik będzie posiadał wiele ilustracji obrazujących wielkie starcia oraz rasy z ziem Argatorii, wraz z symbolami różnych klanów.