All posts by spellcrow

(GENERAL) First card game in the Umbra Turris Universe

Photo of the finished game in English and Polish.
Zdjęcie ukończonej gry w wersji anglojęzycznej i polskiej.

If you’re up to date with our fanpage, Instagram or Twitter then you know that our first card game set in the Umbra Turris universe has just been released! It tells a story about a group of Dyniaqs who collect Cucurbits, trade and fight,  hiding from the Crows and Hohole. A simple, fast and exciting game that you can play with your family and friends!


Jeśli jesteście na bieżąco z naszym fanpagem, Instagramem lub Twitterem to wiecie, że właśnie ukazała się nasza pierwsza gra karciana osadzona w uniwersum Umbra Turris. Opowiada o grupie Dyniaqów, które zbierają Kukurbity, handlują i toczą potyczki unikając Kruków i Hohole. Prosta, szybka i ekscytująca gra, którą możecie rozgrywać wraz z rodziną i znajomymi!

Test cards. From the left: Pumpkin, Courgette, Hohole and the preliminary design of the back of the cards.
Karty do testów. Od lewej: Dynia, Cukinia, Hohole oraz wstępny projekt tyłu kart.

Making of this game was exciting, but it also consumed a lot of our time and energy, because many things were very new to us. Working on the miniatures and wargames is different from working on board games. Initially, we set the release date for Halloween 2019, because work began on August 10, but eventually we managed to finish this project very quickly and so the game went on sale on October 1. That is why our projects related to Argatoria and Umbra Turris had to wait (although we were sculpting something in our free time). The rules for the game were written in two days, which we found quite strange, so we purchased many board games to make a comparison. To our surprise, the game works better than some games on the market. We gave it to our friends because we still didn’t believe it was possible. When everyone said: “Cool”, “Cool”, “We like”, we thought that maybe our many years of experience with wargames worked. However, we know that you will rate this game best. Interestingly, the graphic design of the game also went smoothly, similarly to the proofs, which is why our suspicions were still growing – why is everything going so easily? You must know that when creating Umbra Turris, trouble has been always our most loyal companion. When we submitted the project for printing, our fears grew, because the problem could be very expensive at that moment. Opening the boxes with printouts was so stressful that they were torn apart rather than unpacked.


Zrobienie tej gry było ekscytujące, ale zarazem pochłonęło wiele naszego czasu i energii, gdyż wiele spraw było dla nas bardzo nowych. Inaczej pracuje się nad figurkami i grami bitewnymi, a inaczej nad grami planszowymi. Początkowo datę premiery wyznaczyliśmy na Halloween 2019,  bo prace rozpoczęły się 10 sierpnia, ale ostatecznie udało się nam bardzo szybko skończyć ten projekt i tak gra trafiła do sprzedaży 1 października.  Dlatego nasze projekty związane z Argatorią i Umbra Turris musiały poczekać (chociaż i tak w wolnych chwilach zawsze coś tam rzeźbiliśmy). Zasady do gry zostały napisane w dwa dni, co uznaliśmy za dość dziwne, dlatego zakupiliśmy wiele gier planszowych, by dokonać porównania. Ku naszemu zaskoczeniu, gra działa lepiej niż niektóre gry obecne na rynku. Daliśmy ją naszym znajomym, ponieważ nadal nie wierzyliśmy, że to możliwe. Gdy każdy mówił: “Fajna”, “Spoko”, “Podoba się nam” uznaliśmy, że może zadziałało nasze wieloletnie doświadczenie z grami bitewnymi. Wiemy jednak, że to Wy najlepiej ocenicie tę grę i powiecie co o niej sądzicie. Co ciekawe, opracowanie graficzne gry również poszło nam gładko, podobnie z wydrukami próbnymi, dlatego nasze podejrzenia ciągle rosły – dlaczego wszystko idzie bez kłopotów? Musicie wiedzieć, że przy tworzeniu Umbra Turris kłopoty to nasz najwierniejszy towarzysz.  Gdy oddawaliśmy projekt do druku nasze obawy rosły, gdyż problem w tym momencie mógł być bardzo kosztowny. Otwieranie opakowań z wydrukami z drukarni było tak stresujące,  że były raczej rozszarpywane niż rozpakowywane.

In fact, we didn’t find anything that went wrong. A small detail in the Polish version was the only mistake that many will not even notice (now you will search for it, won’t you?). And so, thanks to some blissful Dyniaq deities, the game was created, delighting us.


W zasadzie nie znaleźliśmy nic, co poszłoby nie tak. Drobny szczegół w polskiej wersji językowej był jedynym błędem, którego i tak wielu nawet nie zobaczy. I tak oto, za sprawą jakiś dobrych Dyniaqowych bóstw, gra powstała, wprawiając nas w zachwyt.

Now we have many ideas for various fantasy board games embedded in the world of Umbra Turris. Whether it goes so easily with them, it remains to be seen. We will be grateful for every e-mail in which you describe your game experience. We are now returning to work on Argatoria and miniatures for the Umbra Turris universe.

Cheers,

Spellcrow Team


Mamy teraz wiele pomysłów na różne planszowe gry fantasy osadzone w świecie Umbra Turris. Czy pójdzie nam z nimi tak łatwo, to się okaże. Będziemy Wam wdzięczni za każdy mail, w którym opiszecie swoje wrażenia z gry. Teraz wracamy do pracy nad Argatorią oraz figurkami do uniwersum Umbra Turris.

Pozdrawiamy!

Spellcrow Team

(ARGATORIA) Testers team complete!

Hello,
We already have a team of gamers who volunteered to test the Argatoria game. Over 30 testers are a very good number, so now we can introduce rules and test them together. Those who have already played the first rules that we sent them probably already know that the game has a very interesting mechanics, one of the most important is Dynamic Activation. After winning the Initiative, the player rolls a d6 for his army, and the result tells him how many units he can activate. Let’s say that a player rolled 4 on d6. This means that he can choose 4 units and activate them. Then his opponent rolls. The second player could get for example 2. This means that he can activate two units. This process continues until all units are activated. In Argatoria we don’t wait for the opponent to make moves with the whole army – the game is dynamic! And thanks to orders, we have the chance to activate one selected unit again. It can surprise.  🙂


Witajcie.
Mamy już komplet osób, które się zgłosiły do testów gry Argatoria. Ponad 30 osób to bardzo dobra liczba, dlatego teraz możemy wprowadzać zasady i wspólnie je testować. Ci, którzy już grali na pierwsze zasady, które otrzymali, zapewne już wiedzą, że gra ma w założeniu kilka bardzo ciekawych mechanizmów. Pierwszym jest Dynamiczna Aktywacja. Po wygraniu inicjatywy, gracz wykonuje rzut za swoją armię, który powie mu ile oddziałów będzie mógł aktywować. Powiedzmy, że na k6 gracz wyrzucił 4. Oznacza to, że może wybrać 4 oddziały i je aktywować. Następnie jego przeciwnik wykonuje rzut.  Drugi gracz mógł uzyskać dla przykładu 2. Oznacza to, że może aktywować dwa oddziały. Proces ten trwa aż do aktywacji wszystkich jednostek. W grze Argatoria nie czekamy, aż przeciwnik wykona ruchy całą armią – gra jest dynamiczna! A dzięki rozkazom, mamy szansę jeszcze raz aktywować jeden wybrany oddział. To potrafi zaskoczyć 🙂

(UMBRA TURRIS) Finished rulebook and…

…now it’s time for the new games!

Working on Umbra Turris has never been easy. This is our first project of this type – we studied it and made a lot of mistakes. Completing the current version of the rules was a matter of setting a new direction for future Spellcrow publications. Currently Umbra Turris skirmish game has 4 supplements and now we are starting to work on other games embedded in this universe. One of them is the Argatoria battle game, which shows the great armies and their war struggle with enemies. Work on the rules is ongoing and will be completed within a few months. We release new miniatures and models for Argatoria. In the meantime, you’ll discover other games that will bring you closer to the universe and provide a lot of entertainment. We wish you fantastic skirmishes!


… nadszedł czas nowych gier!

Prace nad grą Umbra Turris nigdy nie były proste. To nasz pierwszy tego typu projekt – na nim uczyliśmy się i popełnialiśmy masę błędów. Ukończenie obecnej wersji zasad było już kwestią wytyczenia nowego kierunku dla przyszłych publikacji Spellcrow. Obecnie Umbra Turris gra skirmishowa ma 4 dodatki i teraz przystępujemy do prac nad innymi grami w tym uniwersum. Jedną z nich jest gra bitewna Argatoria, która ukazuje wielkie armie i ich wojenne zmagania z wrogami. Prace nad zasadami trwają i w ciągu kilku miesięcy zostaną ukończone. Do gry Argatoria wypuszczamy nowe modele i makiety.  W międzyczasie poznacie inne gry, które przybliżą Wam uniwersum i dostarczą wiele rozrywki. Do zobaczenia i miłych potyczek!

(UMBRA TURRIS) Haunted Moor Supplement

“If you survive the journey through the Illusive Wetlands, you will reach a quiet settlement lost in deadly silence. Its inhabitants may look at you with a blank stare, and you will probably shiver. Do not be afraid right now, the time will come… Welcome to Haunted Moor.

In the dreary songs of the old hags, Haunted Moor is a place where death becomes the gateway to a new life. Those who came there know that it is much worse…”

We present you another great supplement to Umbra Turris. What secrets hides this strange place, it will be easier for you to understand when you open this box.

Welcome to Haunted Moor!

Content:

 • 4 cards (2 Terrain Cards and 2 Magical Items)
 • 5 resin undead inhabitants of the Mossrel village
 • Brochure with the history of Haunted Moor and tactical tips!

“Jeśli przeżyjesz wędrówkę przez Zwodnicze Mokradła, dotrzesz do spokojnej osady, w której panuje śmiertelna cisza. Jej mieszkańcy będą wpatrywać się w ciebie pustym spojrzeniem a ty zapewne zadrżysz. Nie lękaj się jednak już teraz, na to jeszcze przyjdzie czas.

W ponurych pieśniach staruch, Haunted Moor to miejsce, w którym śmierć staje się bramą do nowego życia. Ci, którzy tam przybyli, wiedzą, że jest znacznie gorzej…”

Prezentujemy Wam kolejny dodatek do Umbra Turris.  Jakie sekrety skrywa to dziwne miejsce, będzie dla Was łatwiejsze do zrozumienia, gdy otworzycie to pudełko. 

Witajcie w Haunted Moor!

Zawartość:

 • 4 karty (2 karty Terenów i 2 Magicznych Przedmiotów)
 • 5 żywicznych figurek nieumarłych mieszkańców wioski Mossrel
 • Broszura z historią Haunted Moor i taktyczne porady

(ARGATORIA) First four races

Meet first four races that you can command in the Argatoria wargame. Each of them has its own unique abilities and access to special units. Armies have different organisational schemes, which is why Arox and Sorgax will be completely different. Similarly with Dirandis and Vaendral, so it is worth considering well which army you will command in the endless fields of Argatoria.


Oto pierwsze cztery rasy, którymi możecie dowodzić w grze bitewnej Argatoria. Każda z nich posiada swoje niezwykłe zdolności oraz dostęp do jednostek unikalnych. Armie posiadają różne schematy organizacyjne, dlatego Arox i Sorgax będą zupełnie inne. Podobnie jest z Dirandis i Vaendral, dlatego warto dobrze przemyśleć, którą z armii będziecie dowodzić na bezkresnych polach Argatorii.

(ARGATORIA) Further tests

During the weekend, we hosted Miloš and Ignacy from The Node, who tested the Argatoria rules. Another version of the rules was tested with the dynamic activation of units, a new test of Cold Blood and an extraordinary fall back solution. There were many interesting conversations and we definitely have to do such meetings more often.

Last week was almost all about working on the rules! That’s why anyone who volunteered for testing will receive a PDF file this week.


W weekend gościliśmy Miloša oraz Ignacego z portalu The Node, którzy testowali zasady do gry Argatoria. Testowana była kolejna odsłona zasad z dynamiczną aktywacją jednostek, nowym testem Zimnej Krwii oraz nietuzinkowym rozwiązaniem ucieczki. Było wiele ciekawych rozmów i zdecydowanie takie spotkania musimy robić częściej.

Ostatni tydzień prawie w całości poświęciliśmy na prace przy zasadach. Dlatego każdy, kto zgłosił się do testów, otrzyma w tym tygodniu plik PDF.

(UMBRA TURRIS) Changes in cards layout

On Friday, June 21, the new Quest supplement will go on sale! 
You will find there 18 Adventures Cards and a set of Hidden and Death counters. The cards have gained a new look on both sides, referring to the packaging. The back of the cards is now largely red, thanks to which it clearly stands out from the emerald Item Cards and brown Terrain Cards.

W piątek 21 czerwca trafi do sprzedaży nowy dodatek Quest. Znajdziecie w nim 18 Kart Przygód oraz komplet znaczników ukrycia i śmierci. Karty zyskały nowy wygląd z obu stron, nawiązując do opakowania. Tył kart jest teraz w dużej mierze czerwony, dzięki czemu wyraźnie odróżni się od szmaragdowych Kart Przedmiotów oraz brązowych Kart Terenów.

(UMBRA TURRIS) Packaging new supplements

The great packaging of UT supplements has just started! In the picture you can see: Magic, Terrain and Quest. Each of them contains cards and special add-ons like minis or counters. You can already purchase the Magic add-on here. The premiere of Quest is scheduled for June 21.  July 5 – premiere of the Terrain supplement.  July 19 – premiere of the Haunted Moor supplement. August 9 is the probable release date of Strange Lands, but due to the summer break in the printing house, this date may change slightly. We encourage all clubs to write to us – we have special sets for you that will help you quickly learn the game and see the miniatures!


Właśnie ruszyło wielkie pakowanie dodatków do UT! Na obrazku widzicie: Magic, Terrain oraz Quest. Każdy z nich zawiera karty oraz specjalne dodatki do gry jak figurki lub znaczniki. Dodatek Magic możecie już zakupić tutaj. Premiera dodatku Quest jest planowana na 21 czerwca. 5 lipca premiera dodatku Terrain. 19 lipca premiera dodatku Haunted Moor. 9 sierpnia to prawdopodobna data premiery dodatku Strange Lands, ale ze względu na przerwę wakacyjną w drukarni, data ta może ulec lekkiej zmianie. Zachęcamy wszystkie kluby, by pisały do nas – mamy dla Was specjalne zestawy, które pomogą Wam szybko poznać grę i zobaczyć figurki!

(UMBRA TURRIS) Meeting in Dębowa Tarcza Wargaming Club

On Sunday, we visited Dębowa Tarcza Wargaming Club in Warsaw. We met many interesting people, we saw wonderful terrains and we played a skirmish in Umbra Turris. The Battle Square terrain card has been drawn, so we had one Loot. Halfling from the Pilgrims of Darkness party got there and, as a result of Loot Test, he came into possession of an interesting card. From that moment the fight was really fierce! Despite the quest with Vestal and Little Buddy, the skirmish ended spectacularly. Orc Headhunter performed the Precision Strike. As a result, he was able to deal a Critical Strike. The Headhunter’s rule is that if he brings the enemy to 0 Wounds, the opponent must immediately perform the Panic Test. With two 1s Emissaries of Tykatrion couldn’t make it. They ran far, far away, and the Pilgrims of Darkness celebrated until midnight. It was a great meeting, so we invite you to visit Dębowa Tarcza as well!

Klub Dębowa Tarcza
Staromiejski Dom Kultury
Rynek Starego Miasta 2
01-001 Warsaw
Poland

Their website: Dębowa Tarcza


W niedzielę odwiedziliśmy warszawski klub gier bitewnych Dębowa Tarcza. Poznaliśmy wiele ciekawych osób, zobaczyliśmy wspaniałe makiety i rozegraliśmy zażartą potyczkę w Umbra Turris. Wylosowała nam się karta terenu Bitewny Plac, więc mieliśmy jedno znalezisko. Niziołek z bandy Pielgrzymów Ciemności dotarł tam i drużyna weszła w posiadanie ciekawej karty. Dalej była już ostra walka. Pomimo questu z Westalką i Pupilem bitwa skończyła się spektakularnie. Ork Łowca Głów wykonał Atak Precyzyjny. W jego wyniku udało mu się zadać Cios Krytyczny. Zasada Łowcy Głów brzmi, że jeśli sprowadzi on wroga do 0 Witalności, przeciwnik musi natychmiast wykonać Test Paniki. Tego nie udało się Emisariuszom z Tykatrionu. Uciekali że hej, a Pielgrzymi Ciemności świętowali do północy. To było świetne spotkanie, dlatego zapraszamy i Was do odwiedzania Dębowej Tarczy!

Klub Dębowa Tarcza
Staromiejski Dom Kultury

Rynek Starego Miasta 2
01-001 Warszawa

Strona klubu: Dębowa Tarcza

(UMBRA TURRIS) Event – ‘Mystical Knowledge’

We invite you on the Umbra Turris meeting that we called ‘Mystical Knowledge’. If you’re not from Poland, for more information please write to us: spellcrow@umbraturris.com.

The event will allow you to:

 • Learn how to play or just fight if you already know the rules of the game;
 • See how the new ‘Magic’ supplement looks and what’s inside;
 • See the fantastic greens from Raffaele Stumpo that he did for the Umbra Turris universe!
 • Meet other gamers and talk about Umbra Turris;
 • Each member of the event will receive a colourful map of the Umbra Turris world!

When?
June 21 (Friday night);
Meet us at 5 PM (feel free to arrive by 9 PM). We’ll still be there, so even if you come for an hour, that will be great!

Where?
Paradox Cafe
ul. Anielewicza 2
Warsaw, Poland

Free entry!


In July we will invite you to the meeting ‘Fantastic Places’, where you will explore the UT Terrain Cards and terrain pieces.

More info soon!


Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na spotkanie z grą Umbra Turris pod tytułem “Mistyczna Wiedza”. Będziecie mogli:

 • Nauczyć się grać lub stoczyć potyczki jeśli znacie już zasady gry;
 • Zobaczyć jak wygląda nowy dodatek do gry pt. ‘Magic’ i co zawiera;
 • Zobaczyć oryginalne figurki Raffaele Stumpo do uniwersum Umbra Turris;
 • Poznać innych graczy i porozmawiać o Umbra Turris;
 • Każdy uczestnik otrzyma kolorową mapę świata Umbra Turris!

Termin – 21 czerwca (piątek) wieczór

Miejsce – Warszawa Cafe Paradox ul. Anielewicza 2

Godzina – zapraszamy po godzinie 17 (możecie przybywać do godziny 21). Będziemy cały czas, dlatego nawet jeśli wpadniecie na godzinkę, będzie super.

Wstęp – darmowy


W lipcu zaprosimy Was na spotkanie pt. ‘Niezwykłe Miejsca’, na którym będziemy zgłębiać temat kart terenów w UT oraz makiet.

Więcej o tym już wkrótce!