(UMBRA TURRIS) New miniature: Dyniaq with Crossbow

Welcome the new miniature of Dyniaq! Dyniaq with Crossbow came to our store on Halloween.


Powitajcie nową figurkę do Dyniaqów! Dyniaq z kuszą trafił do naszego sklepu na Halloween.
As you see in the attached pictures, you can assemble him with a hat or just leave him without it.


Jak widzicie na załączonych zdjęciach, możecie go skleić w wersji z kapeluszem lub zostawić go bez, jeśli bardziej Wam się podoba. 

(UMBRA TURRIS) Secret Garden already in English!

It’s a gloomy night and you can hear the wind howling … somewhere in the distance you can see the glow of lanterns whose orange light looms in the fog. The mesmerising sounds of flutes and bagpipes in the dark arouse fear and remind of the worst nightmares. The Children of King Qabak are coming. Open the book of the Secret Garden and meet those who wander in the fog… 🎃

If you like Dyniaq miniatures and you would like to play them, we have great news for you. An add-on for Umbra Turris skirmish game titled “Secret Garden” is already available to read in English  🎃

Read about the Secret Garden (PDF):  http://utchronicles.com/SecretGardenENG.pdf

And if you are big fans of Dyniaqs, we invite you to play “Dyniaq: Weird Treasures”:
https://www.spellcrow.com/dyniaq-weird-treasures-card-game-eng-p-824.html


Jest ponura noc i słychać wycie wiatru… gdzieś w oddali widać blask lampionów, których pomarańczowe światło unosi się we mgle. Hipnotyzujące dźwięki fletów i kobz w ciemności budzą strach i przypominają najgorsze koszmary. Nadchodzą Dzieci Króla Qabaka. Otwórz księgę Sekretnego Ogrodu i poznaj tych, którzy wędrują we mgle… 🎃

Jeśli lubisz Dyniaqi i chciałbyś nimi grać, przeczytaj nasz dodatek w wersji polskiej do gry Umbra Turris pt.: “Sekretny Ogród”.
Wejdź do Sekretnego Ogrodu (PDF): http://www.utchronicles.com/SekretnyOgrod.pdf

 

(UMBRA TURRIS) Start to play Gnomes


This is the first starter set for one player, who wants to begin skirmishes in Umbra Turris game. 6 great high quality resin miniatures of Gnomes are the perfect party to learn how to play! They are quite good in close combat, shoot well and are stunning mages. Thanks to the rulebook you will create and thoroughly equip your party, and of course learn the rules of the game. Three card supplements hide special quests, magical items and game locations. In addition, you’ll find there two resin miniatures connected with the effect of two magic cards, Hidden Counters, Death Counters and Loot Counters.

Here you can get the “Start to play Gnomes” set:
https://www.spellcrow.com/start-to-play-gnomes-p-827.html

And here you can read about Gnomes:
ENG 👉 http://utchronicles.com/Gnomes.pdf


Oto pierwszy zestaw startowy dla jednego gracza, który chce rozpocząć potyczki w grze Umbra Turris. 6 świetnych, wysokiej jakości żywicznych figurek Gnomów to idealna drużyna do nauki! Całkiem nieźle radzą sobie podczas walki wręcz, bardzo dobrze strzelają i są świetnymi magami. Dzięki podręcznikowi zasad stworzysz i dokładnie wyposażysz swoją drużynę oraz oczywiście poznasz zasady gry. Trzy karciane dodatki kryją specjalne zadania, magiczne przedmioty i tereny w grze. Oprócz tego, znajdziesz tam dwie żywiczne figurki powiązane z działaniem pewnych magicznych kart, Znaczniki Ukrycia, Śmierci oraz Znalezisk.

Tutaj możesz nabyć zestaw “Start to play Gnomes”:
https://www.spellcrow.com/start-to-play-gnomes-p-827.html

A tutaj dowiesz się więcej o rasie Gnomów:
PL 👉 http://utchronicles.com/Gnomy.pdf

(ARGATORIA) New unit: Ropuchons Golden Guards

Ropuchons Golden Guards for Argatoria are available now!
Original Ropuchons were created by Marek Rurarz, but the Golden Guard version was designed and sculpted by Tetyana Orlovska who used his previous miniatures.


Jednostki Złotej Straży do Argatorii są już dostępne!
Oryginalne Ropuchony zostały stworzone przez Marka Rurarza, ale wersja Złotej Straży została zaprojektowana i wyrzeźbiona przez Tetyanę Orlovską, która wykorzystała jego poprzednie figurki.

Ropuchons are lazy warriors by nature, so during battles they usually take attacks instead of attacking. The most warlike and brutal of the Ropuchons are assigned to the Golden Guard. They keep an eye on the most important temples, serve to protect priests, and when there is no danger, they lazily bask in the sun…


Ropuchony są z natury leniwymi wojownikami, więc podczas bitew wolą być celem ataków niż atakować. Najbardziej wojowniczy i brutalni Ropuchoni są przydzieleni do Złotej Straży. Pilnują najważniejszych świątyń, służą ochronie kapłanów, a gdy bezpieczeństwo jest zażegnane, leniwie wygrzewają się na słońcu…

(UMBRA TURRIS) Dark fantasy terrain set

We started this project of trees some time ago, but now we are returning to it, as we’re preparing the terrain set called “Haunted Graveyard” dedicated to Umbra Turris and other fantasy games. The set includes trees, Stone Fences and tombstones that will be made by Tetyana Orlovska. Another set that we plan to release is “Ancient District”.


Rozpoczęliśmy ten projekt drzew jakiś czas temu, a teraz do niego powracamy, ponieważ przygotowujemy zestaw terenów o nazwie „Nawiedzony Cmentarz” dedykowany grze Umbra Turris oraz innym grom fantasy. Zestaw zawiera drzewa, kamienne murki i nagrobki, które wykona Tetyana Orlovska. Kolejnym zestawem, który planujemy wydać, jest „Pradawna Dzielnica”.

(ARGATORIA) New creature for Arox and Sorgax

Soon you will be able to join this creature to the Arox or Sorgax army. Perhaps the Liagulians will rush them, or maybe they will fight themselves, one thing is certain – it will be a great addition to the reptilian units. We still have to add horns, a nose and other elements that will give it more character.


Już wkrótce będziecie mogli przyłączyć to stworzenie do armii Arox lub Sorgax. Być może będą je poganiać Liagulianie, a może samo stanie do walki, jedno jest pewne – będzie wspaniałym uzupełnieniem dla gadzich jednostek. Musimy mu jeszcze dodać rogi, nos oraz inne elementy, które dodadzą mu charakteru.

(ARGATORIA) Elephanton

Here is a war Elephanton who will join Dirandis and Vaendral. We still have to make tusks and a howdah in which he will carry warriors. During sculpting, we were inspired by the anatomy of a mammoth and an ordinary elephant. He also received slightly different ears from us. In the picture you can see how it looks with little Amazons, Giant and Ropuchon.


Oto bojowy Elephanton, który dołączy do barbarzyńskich armii Dirandis i Vaendral. Wciąż pozostało nam zrobienie mu ciosów oraz koszy, w których będzie nosił wojowników.  Podczas jego rzeźbienia inspirowaliśmy się budową mamuta oraz zwykłego słonia. Otrzymał też od nas nieco inne uszy. Na zdjęciu możecie zobaczyć jak wygląda przy małych Amazonkach, Gigancie oraz Ropuchonie.

(GENERAL) First card game in the Umbra Turris Universe

Photo of the finished game in English and Polish.
Zdjęcie ukończonej gry w wersji anglojęzycznej i polskiej.

If you’re up to date with our fanpage, Instagram or Twitter then you know that our first card game set in the Umbra Turris universe has just been released! It tells a story about a group of Dyniaqs who collect Cucurbits, trade and fight,  hiding from the Crows and Hohole. A simple, fast and exciting game that you can play with your family and friends!


Jeśli jesteście na bieżąco z naszym fanpagem, Instagramem lub Twitterem to wiecie, że właśnie ukazała się nasza pierwsza gra karciana osadzona w uniwersum Umbra Turris. Opowiada o grupie Dyniaqów, które zbierają Kukurbity, handlują i toczą potyczki unikając Kruków i Hohole. Prosta, szybka i ekscytująca gra, którą możecie rozgrywać wraz z rodziną i znajomymi!

Test cards. From the left: Pumpkin, Courgette, Hohole and the preliminary design of the back of the cards.
Karty do testów. Od lewej: Dynia, Cukinia, Hohole oraz wstępny projekt tyłu kart.

Making of this game was exciting, but it also consumed a lot of our time and energy, because many things were very new to us. Working on the miniatures and wargames is different from working on board games. Initially, we set the release date for Halloween 2019, because work began on August 10, but eventually we managed to finish this project very quickly and so the game went on sale on October 1. That is why our projects related to Argatoria and Umbra Turris had to wait (although we were sculpting something in our free time). The rules for the game were written in two days, which we found quite strange, so we purchased many board games to make a comparison. To our surprise, the game works better than some games on the market. We gave it to our friends because we still didn’t believe it was possible. When everyone said: “Cool”, “Cool”, “We like”, we thought that maybe our many years of experience with wargames worked. However, we know that you will rate this game best. Interestingly, the graphic design of the game also went smoothly, similarly to the proofs, which is why our suspicions were still growing – why is everything going so easily? You must know that when creating Umbra Turris, trouble has been always our most loyal companion. When we submitted the project for printing, our fears grew, because the problem could be very expensive at that moment. Opening the boxes with printouts was so stressful that they were torn apart rather than unpacked.


Zrobienie tej gry było ekscytujące, ale zarazem pochłonęło wiele naszego czasu i energii, gdyż wiele spraw było dla nas bardzo nowych. Inaczej pracuje się nad figurkami i grami bitewnymi, a inaczej nad grami planszowymi. Początkowo datę premiery wyznaczyliśmy na Halloween 2019,  bo prace rozpoczęły się 10 sierpnia, ale ostatecznie udało się nam bardzo szybko skończyć ten projekt i tak gra trafiła do sprzedaży 1 października.  Dlatego nasze projekty związane z Argatorią i Umbra Turris musiały poczekać (chociaż i tak w wolnych chwilach zawsze coś tam rzeźbiliśmy). Zasady do gry zostały napisane w dwa dni, co uznaliśmy za dość dziwne, dlatego zakupiliśmy wiele gier planszowych, by dokonać porównania. Ku naszemu zaskoczeniu, gra działa lepiej niż niektóre gry obecne na rynku. Daliśmy ją naszym znajomym, ponieważ nadal nie wierzyliśmy, że to możliwe. Gdy każdy mówił: “Fajna”, “Spoko”, “Podoba się nam” uznaliśmy, że może zadziałało nasze wieloletnie doświadczenie z grami bitewnymi. Wiemy jednak, że to Wy najlepiej ocenicie tę grę i powiecie co o niej sądzicie. Co ciekawe, opracowanie graficzne gry również poszło nam gładko, podobnie z wydrukami próbnymi, dlatego nasze podejrzenia ciągle rosły – dlaczego wszystko idzie bez kłopotów? Musicie wiedzieć, że przy tworzeniu Umbra Turris kłopoty to nasz najwierniejszy towarzysz.  Gdy oddawaliśmy projekt do druku nasze obawy rosły, gdyż problem w tym momencie mógł być bardzo kosztowny. Otwieranie opakowań z wydrukami z drukarni było tak stresujące,  że były raczej rozszarpywane niż rozpakowywane.

In fact, we didn’t find anything that went wrong. A small detail in the Polish version was the only mistake that many will not even notice (now you will search for it, won’t you?). And so, thanks to some blissful Dyniaq deities, the game was created, delighting us.


W zasadzie nie znaleźliśmy nic, co poszłoby nie tak. Drobny szczegół w polskiej wersji językowej był jedynym błędem, którego i tak wielu nawet nie zobaczy. I tak oto, za sprawą jakiś dobrych Dyniaqowych bóstw, gra powstała, wprawiając nas w zachwyt.

Now we have many ideas for various fantasy board games embedded in the world of Umbra Turris. Whether it goes so easily with them, it remains to be seen. We will be grateful for every e-mail in which you describe your game experience. We are now returning to work on Argatoria and miniatures for the Umbra Turris universe.

Cheers,

Spellcrow Team


Mamy teraz wiele pomysłów na różne planszowe gry fantasy osadzone w świecie Umbra Turris. Czy pójdzie nam z nimi tak łatwo, to się okaże. Będziemy Wam wdzięczni za każdy mail, w którym opiszecie swoje wrażenia z gry. Teraz wracamy do pracy nad Argatorią oraz figurkami do uniwersum Umbra Turris.

Pozdrawiamy!

Spellcrow Team

(ARGATORIA) Testers team complete!

Hello,
We already have a team of gamers who volunteered to test the Argatoria game. Over 30 testers are a very good number, so now we can introduce rules and test them together. Those who have already played the first rules that we sent them probably already know that the game has a very interesting mechanics, one of the most important is Dynamic Activation. After winning the Initiative, the player rolls a d6 for his army, and the result tells him how many units he can activate. Let’s say that a player rolled 4 on d6. This means that he can choose 4 units and activate them. Then his opponent rolls. The second player could get for example 2. This means that he can activate two units. This process continues until all units are activated. In Argatoria we don’t wait for the opponent to make moves with the whole army – the game is dynamic! And thanks to orders, we have the chance to activate one selected unit again. It can surprise.  🙂


Witajcie.
Mamy już komplet osób, które się zgłosiły do testów gry Argatoria. Ponad 30 osób to bardzo dobra liczba, dlatego teraz możemy wprowadzać zasady i wspólnie je testować. Ci, którzy już grali na pierwsze zasady, które otrzymali, zapewne już wiedzą, że gra ma w założeniu kilka bardzo ciekawych mechanizmów. Pierwszym jest Dynamiczna Aktywacja. Po wygraniu inicjatywy, gracz wykonuje rzut za swoją armię, który powie mu ile oddziałów będzie mógł aktywować. Powiedzmy, że na k6 gracz wyrzucił 4. Oznacza to, że może wybrać 4 oddziały i je aktywować. Następnie jego przeciwnik wykonuje rzut.  Drugi gracz mógł uzyskać dla przykładu 2. Oznacza to, że może aktywować dwa oddziały. Proces ten trwa aż do aktywacji wszystkich jednostek. W grze Argatoria nie czekamy, aż przeciwnik wykona ruchy całą armią – gra jest dynamiczna! A dzięki rozkazom, mamy szansę jeszcze raz aktywować jeden wybrany oddział. To potrafi zaskoczyć 🙂